31 de maio de 2008

Un home Franco

Estou nestes intres a ler un vello documento contido no CODOLGA. Leva a no do 816, e está feito nas terras de Lemos. Este breve apontamente orixína-se no interese que presenta unha frase:

"Franco in hanc testamento pro ipso omicidio unde me liberasti cum mea hereditate, et cum omnes filios meos manu mea hoc fecit" (Lugo, 816)

Ben, franco, o nome propio do noso protagosnista, é nas linguas xermanas o que libre para nos. Estamos ante unha pervivenza da vella lingua dos suevos no Lugo do século IX? Probábelmente é tan so coincidencia, mais non podo deixar se sinala-la.

19 de maio de 2008

Lobios

Abstract: The Galician and Portuguese word lóvio/lobio 'vine gallery', probably of Suevic origin, derives from the Proto-Germanic word *laubjôn 'summerhouse, bower'. Usual in the documents of the Middle Ages, unusual today, it have originated several land names in Galicia.

Esta é unha verba da que eu moito gusto, porque fai parte do nome dunha igrexa de Santiago, a miña cidade: San Fiz de Solovio. Que o mesmo é que San Fiz de baixo os lobios. E que son os lobios? Sarmiento escribía hai xa máis de douscentos e cincuenta anos:

En Ribadavia y otras partes significa la parra que está junto a casa para sombra y pasear. Es puro gótico de laubach y lobio que, según Du Cange, significa corredor, galería o paseo. Así de pergula latín, que significa el corredor o galería, y aun la parra, vino la voz parra, como de berulo. Berro.”
(CATÁLOGO DE VOCES Y FRASES, 1745-55)


Gótico ten para Sarmiento o significado clásico da verba, equivalente ao que hoxe chamamos proto-xermánico. E só cincuenta anos máis tarde, nas súas papeletas, emprega o termo o padre Sobreira para definir outras verbas:

aparrado , da. Ribadavia. Cosa más baja de lo que conviene, como casa o lobio, que hagan como techo que se baja.”
barrèdo. s. m. de Lemos y Lobio. La pieza de heredad que está contigua a la casa, y que regularmente es barrenta. Por lo común están de viña, y en ella muchas parras; y por éstas puede llamarse barredo, del nombre barra por parra; y por la misma razón puede llamarse lobio, al uso del Ribero.”
barra. s. f. Piloño. El tejido de palos, tendidos sobre postes de palo, para
sustentar cepas. Ribadavia Lobio. Emparrado, parral. Papeletas
Máis recentemente, Eladio Rodríguez no seu DICCIONARIO ENCICLOPEDICO GALLEGO-CASTELLANO (1958-61) escrebe:

En comarcas vitícolas de Galicia hay LOBIOS de relativa extensión y altura, que se alzan sobre caminos de carro y atraviesan entre muros los viñedos, y se forman en corrales y aprovechan además tierras sin cultivo para utilizar el espacio en otras plantaciones.”

Polo tanto, lobio pode ser o seguinte (na Arnoia):


Ou esto outro (na Barbanza):


Ou tamén isto (en Cubeliños, Ribeira):


ORIXE

Efectivamente, o termo lobio é considerado xermánico, e suevo, xurdido dunha forma *laubjo, que achamos emparentada con outros termos similares:

antigo saxón lōvia* “emparrado, alpendre, galpón, quiosco”;
nerlandés medio loive, “idem.”;
antigo alto alemán louba “idem”. Todas estas formas son femininas, frente a galega, másculina e só masculina.


Documentase o seu emprego como apelativo só na Galiza, aínda que como topónimo achámo-lo na Galiza, en Portugal e en Asturias:

Lobio (35 hab.- Santiago de Compostela, A Coruña)
Lobios (0 hab.- Negreira, A Coruña)
Lobios (483 hab.- Lobios, Ourense), era Louios (Celanova, 1032)
Lobios (32 hab.- Porqueira, Ourense)
Lobios (San Xillao) (frg. 112 hab.- Sober, Lugo)
O Lobio (9 hab.- Sober, Lugo)
O Lobio (49 hab.- Paderne, A Coruña)
+Lovio (extinto, en Lousame, A Coruña), 'in Pistomarcos, uilla que dicitur Uernimes, aliam ibidem Louio' (Sobrado, 966)
E na igrexa de San Fiz de Solovio, en Santiago, < *sub lobio, chamada "sancti Felicis de Louio" en documento do ano 1077. 

En Portugal:
Loivo (Vila Nova de Cerveira, VC)
Loivos (Baião, PO)
Loivos (Chaves, VR)
Loivos (Montalegre, VR)
Loivos da Ribeira (Baião, PO)
Loivos do Monte (Baião, PO)

E nas Asturias:
Lloviu (Ribadesella, Astúrias)
El Lobiu (Grado, Astúrias)

O anterior mapa amosa a dristribuzón dos anteditos topónimos no noroeste da península ibérica.

~o~o~o~

A presenza da verba na documentación medieval, polo xeral na forma lovio, é abondosa:
“in Pistomarcos, uilla que dicitur Uernimes, aliam ibidem Louio que mihi debitam manet de proprios domnos per scripturas firmitatis” (Sobrado, 966)
in Pistomarcos, uillam quam dicunt Lobio” (Sobrado, 966)
et de illo lovio que iacet sub illa quintana medietate integra (...) super casa de Bellendo illo lovio cum sua vinea. (...) in loco predicto iuxta illa casa et illo lovio et vai per illa carrale (...) et est ipsa vinea prope domo mea sua lovio et figet se in carraria qui discurre ad ecclesie (...) ipso quintanario de Gondemaro cum suos paritenarios et con suo lovio et suas mazanarias et alio petazo de terra (...) Asileva illo quintanario medio cum suas partes et cum suo lovio medio et cum suo ortale et cum suo pumare et (...) et alio lovio qui iacet subtus nostro domo“ (Celanova, 975-1009)
villam meam de Nanton, cognomento Lovio, integram, quam habui de parte aviorum, et parentum meorum” (Santiago, 988)
in illa quintana mea ratione et de illo lovio VIa integra, de illo cellario medietatem integra” (Celanova, 1005)
et vinea quam comparavimus de Onsido, lovio ante sua casa, foris illo pedazo de vinea quod donavit” (Celanova, 1009)
in Castro et de illa peraria IIIIa, et de illo lovio cum suas mazanares VIa et de suas figares medietatem “ (Celanova, 1010)
villa de Parata iuxta sanctum Verissimum Va integra et uno lovio obtimo, precium uno modio LXII. alia vinea que fuit de Instella et alio lovio in illa quintana precium modios X” (Celanova, 1011-1045)
Aloito abba vendimus vobis ibidem in Buvadem medietate de illo lovio qui stat iuxta illa casa et medietatem de illa larea” (Celanova, 1022)
acentia ipsas hereditates in locis predictis quos nunccupant Guini, in Lovios et in sancto Felice quantas ibem habuimus sic de avolengo” (Celanova, 1022)
alio lovio de vinea que iacet iuxta casa de Leovegildo (...) IIIIa laria de lovio levat se de casa de Amalilli et fer in vestras” (Celanova, 1026)
iacentia sub domo ubi ego Toderedo abito illo meo lovio de illo meo horto levat se de alia vestra vinea (...) feret in illo meo horto et de alia parte in lovios de domna Placia medietate vobis inde concedimus (...) iuxta domum de Menindo Pelaiz cum suo terreno exceptis illo lovio et accepimus de vos precio panem et vino modios II.” (Celanova, 1030)
alio lovio de Vimaredo que pariavit ad illa comitissa per iuditium” (Celanova, 1031)
do vobis ipsa vinea cum suo lovio de mea ratione” (Celanova, 1032)
ego Todilli davo vobis ibi uno lovio de vinea circa illa vestra pro que accepi precio modio” (Celanova, 1033)
et ego Gemondo et Sunilli facimus cartula de uno lovio qui stant ante nostra porta medietate de illo lovio pro que dedistis mihi precio vino modios VI centeno modios “ (Celanova, 1075)
piscarias usque in Penna Iouesendi, id est casas cum suos lobios, terras cultas uel incultas, arbores fructuosas uel infructuosas” (Lourenzá, 1110)
E máis. E tamén en documentos en Galego, da baixa idade media:
Miña cortiña et meu loveo da Fonteyña” (Ribadavia, 1361)
“... a meatade de toda huna leyra d ' erdade et loveo et vina et cortina que vos oora teendes por min ... “ (TMILG: Oseira, 1371)
Et a dita minna parte de erdade et vinna et loveo et cortinna bem lavrada et bem parada de todo lavor em cada huun anno commo non desfallescam a dita cassa et ella por mingoa de lavor et de boo paramento.” (TMILG: Oseira, 1371)
Item a su a torre da Mota hum loveo que tem Affonso da Vide” (TMILG: Oseira, 1473)
Foneticamente temos un paso *laubj- > *lōbj-, monotongación, aínda xermánica, que orixina en romance unha o fechada. Opcionalmente, poderíamos ter logo *lōbj- ou *lōbbj-.
Evolución xermana: *laubj- > *lōbj- ou *lōbbj
Evolución romance: *lōbj- ou *lōbbj- > lovio [l'oβyo] = lobio

Mais referencias deste apelativo poden ser achadas na edición do “Onomástico Etiomológico de la Lengua Gallega” a cargo de J. L. Pensado (vol 1º, pg. 46 e 47).

16 de maio de 2008

San Xaquinciño, a dorna e a escá.

As vezes um nom quere outra cousa mais que dizer "oes! isso aló vim e bem que me prestou!". Pois isto foi o segundo que eu vim na ilha de Ons, vai já para um ano.A ilha chegou a ter quinhentos habitantes. Hoje, Ons e os seus 6 km2 é parte integral do Parque Nacional das ilhas Atlánticas, que inclue as Cies e máis Sálvora. Cima temos a igreja paroquial, adicada a Santo Joaquim:


"SANTO
San Xaquinciño da illa
Dainos un ventiño en popa
Pra chegar o a noso porto
que temos a vela rota

Esta illiña gallega
Defensa da nosa ria
É devota a San Xaquin
O pai da
VIRXEN MARIA"
.
Mais o primeiro que eu vim na ilha foi esta image, "Dorna e Gaivota":

A dorna é umha barquinha típica das rias galegas, cumha construçom peculiar e marinheira, que a fai boa para navegar com mares algo altos. O seu nome vem dumha artesa na que se recolhia a primeira prensada do mosto para fazer o vinho. E esta seica recebe o seu nome da sua capacidade, polo que viria a estar emparelhado co termo ocitano dorn, umha medida de longitude originada dum celta dŭrno-. A verba já estava a ser usada na alta idade media: “et camnos, kalderas, lectos, intromisstas, scalas, conkas, missorios, coniangiales, dornas, valneos, cum omne vasa, vel perfiat, seu ganapes, et plumatios” (Lugo, 910). Entre os anteriores reconheço como recipiente as kalderas, as conkas, as dornas, os valneos, vasa e scalas. Esta última verba é de origem germánica (sueva?), de *skēlō ou *skalō “cuncha”, e dela vem a actual escá, “medida de volume¨. Achamo-la en abondosos documentos:
coronas vitreas, candelabrum, lucernam, aquamaniles urceum et concum,
signum, scala argentea
” (Samos, 902)
“scala argentea de sex solidos cum nostro nomine" (Santiago, 904)
“manteles et sauanos siue scalas argenteas Iias” (Celanova, 925)

E já nos documentos em galego-português, como medida de volume:

“hûa escáá de manteyga et dous queygios” (Ourense, 1286)

Em Quintela de Leirado (Ourense), umha escá vale o que médio ferrado, uns 8 quilogramas (Elixio Rivas, Frampas III).

Mais nom deixo soa a dorna, que se acha amplamente espalhada por toda a Galiza e o norte de Portugal na forma de toponímia:

A Dorna (3 hab.- Ortigueira, A Crunha)
A Dorna (10 hab.- As Nogais, Lugo)
As Dornas (10 hab.- Lugo, Lugo)
Dorna (57 hab.- Rianjo, A Crunha)
Dorna (71 hab.- Cotobade, Pontevedra)
Dorna (Santa Maria) (frg. 47 hab.- Cervantes, Lugo)
Dornas (64 hab.- Bergondo, A Coruña)
Dornas (2 hab.- Ourol, Lugo)
Dorneda (San Martinho) (frg. 3475 hab.- Oleiros, A Crunha)
Dornela (3 hab.- Carballiño, O, Ourense)
Dornelas (52 hab.- Gomesende, Ourense)
Dornelas (4 hab.- A Peroxa, Ourense)
Dornelas (69 hab.- Silheda, Pontevedra)
Dornelas (San Martinho) (frg. 175 hab.- Silheda, Pontevedra)
Dornelas (Santa Maria) (frg. 634 hab.- Mos, Pontevedra)
O Dorno (14 hab.- Gomesende, Ourense)

Dorna (Chaves, VR)
Dorna (Melgaço, VC)
Dornas (Amares, BR)
Dornas (Celorico de Basto, BR)
Dornas (Lamego, VI)
Dornas (Marco de Canaveses, PO)
Dornas (Póvoa de Lanhoso, BR)
Dornas (Tondela, VI)
Dornelas (Amares, BR)
Dornelas (Boticas, VR)
Dornelas (Sever do Vouga, AV)
Dornelas (Vila Real, VR)
Dornelas (Viseu, VI)
Dornelas do Zêzere (Pampilhosa, CO)Visualizar o mapa ampliado

E ali estivem e me prestou! Hai moito, moito que dizer de Ons, mais fica isso para outro dia.

15 de maio de 2008

Sparilo, Sparuildi, Smerilo e Stanildi

Eis quatro nomes femininos, germánicos de orige, e que escomeçan por /s/ líquido. Vamos alá.


a) Sparilo f., do PG *Sparilo.
É un diminutivo feminino, marcado polo sufixo -ilo, formado cima do verbo proto-germánico *sparēn "proteger"; ou bem de *sparrōn/*sparōn "barra; lanza"; ou de *sparwaz "pardal, paxaro". So o tenho atopado umha única vez, e nom o acho no ANB (Altdeutsches Namenbuch):

Espallo (Sobrado 835, doc. 18): "Espallo ts"
< *Sparlo (asimilaçom -rl- > -ll-)
< *Sparilo (pérda de vogal postónica: ['sparilo]) A asimilaçom -rl- > -ll- é bem conhecida doutros nomes da mesma orige. A jeito de exemplo temos os freqüentes Visterla/Vistella.

b) Sparigildi ou Sparildi f., do PG *Sparhildi ou *Spargildō
Nome composto, do mesmo primeiro elemento e dum segundo *hildjō "Batalha" ou *geldō "recompensa, gasalho, tesouro". Son várias as mulheres assi chamadas. A primeira delas está recolhida numha breve série de documentos de Sobrado, e neles é chamada Sparaildi, Sparoildi, Sparuildi... E incluso Sparigildo por um escriva. E mulher dum Wandila e propietária de terreos objecto de venda e troco ao mosteiro.

Sparigildo (Sobrado s.d.): "de medietate uille Marciani confirmata a Sparigildo"
Sparoildi (Sobrado 936, doc. 111): "ego Sparoildi una cum filiis meis"
Sparaildi (Sobrado 936, doc. 111): "ego Sparaildi comparaui in ipsa uilla cum marito meo Uandila"
Sparuildi (Sobrado 936, doc. 111): "Sparuildi una cum filiis meis in hanc scripturam commutationis manus meas"
Sparuildi (Sobrado 943, doc. 10): "ego Sparuildi uobis Hermegildus et Paterne", "Sparuildi in hac kartula uenditionis"

Mais nom é a única mulher com este nome:

Sparuildi (CDGH 954, doc. 47): "Sparuildi"
Sparuilli (Sobrado 960, doc. 122): "Sparuilli deouota"
Sparuildi (Sobrado 960, doc. 122): "item Sparuildi" (o item implica a identidade Sparuilli = Sparuildi)
Sparildi (Sobrado 1019, doc. 115): "Sparildi cf."
Sparilli (Sobrado 1022, doc. 133): "soror Sparilli cf."

O nome apresentar-se como Spar-a-ildi/Spar-o-ildi/Spar-u-ildi/Spar-ildi, e tamém com alternáncias -ildi/-illi. Penso que todas estas formas partem de *Sparhildi, ou, com infixo /w/, *Sparwildi. Mais, ja que Förstemann nom documenta o anterior nome e si o que vem a seguir, *Sparagildi (ANB: Sparagildis, Sporagildis; col. 1355).

Temos tamém o topónimo Esparrelle (46 hab.- Porto Doçom, A Coruña), de Sparreli (Tojosoutos 1166, doc. 735): "Spinarido cum suo ganato sicut eam ganav et hereditatem de Sparreli cum suo ganato et hereditatem de Sontulio qui iacet ultra", que puido ter sido originado pola forma Sparuilli. Mais outros documentos fornecem formas coma Esparrelio (Ts. 1162, doc. 787) ou Ysparrele (Ts. 1169, doc. 756), que nom acredito fagam boa a anterior proposta.

c) Smerilo f., do PG *Smerilo.
Este penso que é um agarimoso diminutivo de PG *smeru "gordura, graxa", de onde "Gordinha", ainda que devo dizer que Gerhard Köbler inclue tamém no seu dicionário do proto-germánico a verba *smerilaz "falcón", que é masculina. Acho este nome tres veces:

Esmerlu (Celanova 940, doc. 40): "Lucedu et uxori tue Esmerlu"
Esmerilo (Celanova 1043, doc. 5 e 274): "quinta quos fuit de domna Esmerilo"

Ermerlo (Lugo 816): "Ermerlo ts."

Neste último caso, eu penso que temos umha ultracorreçom, onde o nome Esmerlo é interpretado como Ermerlo polo notário, já que é frequente achar os nomes encetados por erm-, convertidos en esm-.

d) Stanildi f., do PG *Stainhildi.
Este é o único nome germánico galego-português no que acho a presença da verba germánica *stainaz "pedra", moito comum na antroponimia dos países nórdicos.

Stanildi (CDGH 954, doc. 47): "id est Argiuitus Gentibus Tratiuigia Recedrudi Gaudiosus Tequelo Julia filios Stanildi".

E particular deste nome a reducçom do ditongo germánico /aj/ em /a/, frequente na antroponímia germánica galega.~o~o~o~

De seguido, a lápida medieval do sepulcro dumha mulher, do museu do Castelo de Sam Antom, na Crunha. Surpreendete peiteado.
13 de maio de 2008

Solidos Galicenses

Vou com gosto à Celtiberia, um ponto de juntança onde moitas ideas podem ser expostas e defendidas dende o respeito ao outro, e tanto máis proveitosamente quando um nom parte do prejuízo de possuir a raçom. Tempo atrás debatíamos (aqui) sobre o que eran os solidos gallicenses ou gallicanos da documentaçom medieval do NO da península ibérica, e chegávamos ao acordo de que eram moedas autóctones, penso que sólidos áureos emitidos em tempo dos suevos, dos que temos abondosa proba arqueológica. Nom querendo que as evidências reunidas rematem espalhadas e esquencidas, aqui as venho a juntar. Escomeço polos que tenhem referências aos sólidos galicanos ou similar:


“accepi de uobis precio id est, cauallo dosno de IIIIor solidos gallicanos et IIos solidos de alio precio, sub uno VIes solidos gallicanos que uos mihi dedistis et ego accepi et de precio” (Braga, 900)
“accepi de te pretio proinde III X Vim solidos galicanos usui terre nostre” (Guimarães, 925)
"accepimos de vos pretium VI solidos galliganos quod nobis bene placuit" (Moreira, 929)
“ et IIIIor lenzos lineos, ceuaria et sicera in simul VII solidos gallicanus, quod precium bene nobis complacuit, et de ipso precio apud” (Sobrado, 941)
"accepimos de vos precio in tres solidos galleganos quod nobis bene complacuit" (Moreira, 955)
“acepimus de uos precio que nobis plaguit inter ciuaria ei zizera et carne uno soldo gallecano nos dedistis et nos acepimus” (Moreira, 984)
E os seguintes fam referência aos sólidos gallicenses:


“medietate integra et accepimus de vos precio id est V solidos galicenses et de ipso precio apud vos nichil remansit indebito “ (Celanova, 885)

“et accepimus de te pretium quod nobis bene complacuit XXV solidos gallicenses in pannos vel argento et boves “ (Celanova, 905)

“et accepimus de uos precio id est in V solidos galicenses, et de ipso precio apud uos nichil remansit in debito “(Celanova, 935)


“in eclesia mea ratione. et accepimus de uos precio in solidos galicenses VIIIo. “ (Celanova, 935)


“precio id est vinum et cibaria pannos et res in soldos gallicenses IIos et
modios IIIIor et de ipso precio apud nicihil” (Celanova, 961)
“in VIII soldares kalicenses pretium iustum” (Celanova, 1000)
“iudicato non dedimus inter vos et partem dominicam amplius quamqumque solidares calicenses, unum de iudices cui ego Adefonsus
conffretionem dederam. voluerat mecum” (Celanova, 1000-1002)
“sub uno solidos calizenses V modios III. item hereditatem que
fuit de Gundufu una” (Celanova, 1005)

O Mosteiro de Moreira acha-se em Maia, nom longe de Porto. Celanova está em Ourense, entre o Minho e o Límia. E Sobrado, a meio caminho entre as cidades de Santiago, A Crunha e Lugo.

~o~o~o~

COUSAS DA VIDA

Sementeira, de Fuxan os Ventos. Um autêntico hino vindicativo da nossa língua galega. Tem 30 anos ja. E as images do criador do vídeo som fantásticas.

O antropónimo Esprauta

Entre os nomes germánicos peculiares que se dam na alta idade media na Galiza e em Portugal, éste, documentado umha soa vez, é um dos meus favoritos. Primeiro, pola sua soidade, e segundo, por que tal vez temos umha sua posse reflectida num instrumento posterior. Vexamos. Para o ano 775, e no caso de ser veraz o diploma, temos no nordeste da actual província de Lugo, na comarca das Marinhas, a um abade chamada Esperauta, como receptor da doaçom do rei Silo.
concedo per nostrum fidelem fratrem Sperautane abatem (...) + Silo anc scritura donacionis manu mea + (sign). + Esperauta aba anc escritura ubi preses fui (sign).” (Diploma do rei Silo, 775)
E cento e cinquenta anos máis tarde, no 935, um documento real que refere várias posses entre os rios Eo e Masma, recolhe um lugar de nome “sancti Martini de Sparautani”. Botando contas do raro do nome, penso que é provável que este Sparauta seja memória do mesmo que recebe a doaçom no século VIII (e incluso que seja conseqüéncia desta).

Moitos outros topónimos venhem recolhidos neste último documento:
"ecclesia sancti Jacobi de Ramuli , sancti Martini de Sparautani, sancti Jacobi de Lattarici, sanctae Eulaliae de Armulfi, sancti Stephani de Vitiscli, sancti Romanici de Gunti, item sancti Jacobi Seniorini, item sancti Jacobi de Gundemari, item sanctae Eulaliae de Marzani, sancti Joannis de Viscos, sancti Petri de Alanti, item sancti Stephani de Recessuindi, item sancti Joannis de Vallebria, item sancti Jacobi de Nannino, item sancti Stephani de Tabulata, item sanctae Mariae de Tabulata, sancti Julliani de Giliari, sancti Justi de Cabarcos, sancti Andreae de Masma, item sanctae Mariae de Iconi, item sanctae Mariae de Ferrarios, item sanctae Mariae de Dorici, sive & ecclesias de Matheo presbytero, sancti Stephani, & sanctorum Cosmae, & amiani".

Poucos destes lugares preservam o seu nome, tam só Sam Justo de Cavarcos e Santo André de Masma. E de onde vem este antropónimo? Do proto-germánico *spreutan “agromar, xurdir”, do que sai o inglés sprout, do mesmo significado:

Esperauta (nom. 775), Sperautane (ac., 775), Sparautani (gen., 935) < *spreutaz "Gromo".

É parte da longa herdança, por veces insospeitada, dos suevos (e dos visigodos).

12 de maio de 2008

-nr- ou -rn- > -rr-

Entre os fenômenos fonéticos de assimilaçom que se dam na língua galega ou portuguesa, este resulta, para mim, insuspeito. Mais é relativamente frequente:

 • Temo-lo na forma verbal medieval verrá "virá" < *venra (por perda de vogal pretónica) < venir ha.
  "Sedia-m'eu na ermida de San Simión
  e cercaron-mi as ondas, que grandes son.
  Eu atendend'o meu amigo. E verrá?" (Meendinho)
 • Assi mesmo, A “Gramática Histórica Galega” de Manuel Ferreiro recolhe outras formas que tamém sofrirom assimilaçom: marrei, porrei, terrei... (pg. 170).
 • Tamém no topónimo Berrimes (56 hab.- Lousame, A Crunha) < Uernimes (tombo de Sobrado, anos 955, 966, 971.) Num exemplo do 971:
  "in Pistomarcos, uilla Lonio, uilla Uernimes, uilla Curugito et ecclesia Sancti Christofori, quam dicunt Celis"
  Penso que o passo requere dum intermédio *Venrimes.
 • E em Verrande (130 hab.- Vilardevós, Ourense) < *Venrandi < *Vernandi (do protogermánico *Wērinanþaz). Ainda que nom acho o nome *Vernando documentado na Galiza ou em Portugal, Förstemann recolhe no Altdeutsches Namenuch o nome Werinant (col. 1536). Outra opçom, provavelmente preferível, é fazer vir este topónimo do antropónimo latino Venerandus, cum genitivo Venerandi > *Venrande > Verrande. Temos este nome recollhido no tombo de Sobrado:
  "Adila, Gundinus, Cresulfus ts. [sig.], Rodericus ts. [sig.], Uenerandus ts.,
  Adimirus ts., Baltanus ts., Sauarigus ts.” (Sobrado, 865)
 • E tamém um topónimo português como Correlhã (Ponte de Lima, Viana do Castelo) foi afectado por esta assimilaçom, e é assi que o achamos coa forma Corneliana na documentaçom medieval:
  “ et damus in ripa Limie villam quam vocitant Cornelianam cum uiculis et
  adiacenciis seu cunctis prestationibus” (Tombo A de Santiago, 915c)
  Som moitos os contra-exemplos a esta evoluçom (genro, tenro, venres...), polo que devemos indicar que esta mudança é pontual, melhor que geral.

Fisterra

Fisterra, o fim do mundo. Hoje é vila e concelho da Província da Crunha; é tamém o nome do promontório que separa a costa ocidental galega da Costa da Morte, ao que lhe acae tamém Finisterra. Nom semelha ser o Promontorio Céltico de Mela ou o Nèrio de Ptolomeo, que probavelmente se corresponde ao cabo Tourinhám, ao norte, e ainda máis occidental.


Dende o areal do Mar de Fora


Son vários os fisterres europeus (Finistèrre na Bretanha, Land’s End na Cornualha), e tamém forom vários os galegos, ja que, de feito, o cabo Corrubedo foi no passado chamado Fisterra. Entre as mencións máis antigas deste topónimo, recolhidas no tombo do mosteiro de Tojosoutos (Lousame, A Crunha), temos:


"et si ego mortus fuerit de Sancto Jacobo usque in Finis Terra leuauit corpus
meum tumulare ad monasterio de Sancto Justo." (Tojosoutos, 1243)
"quanta heredat yo he e auer deuo en toda Galiza desde Sanctiago ata Finibus Terre e ata Sant Alberte;” (Tojosoutos, 1247)

"et quantam hereditatem habetis uel habere debetis in ecclesia Sancte Marie
de Finibus Terra"
(Tojosoutos, 1249)

"Et mando Sancte Marie de Finibus Terra, et cetera" (Tojosoutos, 1253)
"quanto habeo et habere debeo in ecclesia Sancte Marie de Finibus Terre" (Tojosoutos, 1263)

Finibus Terr(a)e sinifica literalmente “Nos Límites da Terra”, mais a forma actual, Fisterra deriva milhor de FINIS TERRAE “O Fin da Terra”. O santiaguês López Ferreiro editou no seu tempo algum documento com máis citaçons do nosso topónimo:

"uacarum mearum de Montealto. ad opus ecclesie ste. Marie de Finibus Terre .XXX. sls." (Santiago, 1199)

E ja dende o século XIV temos citas na documentaçom en galego. O seguinte foi tomado do Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega do ILG da USC (http://ilg.usc.es/tmilg/)

"It. mando a sta. maria de fiinsterra para huun calez huun marquo et medio de plata." (1380-1400)
"Gomes de Fiisterra, moso de Pero Soga, et outros. "(1382)
"... aio de teer en toda miña vida o lugar de fiinsterra con seu couto de duyo et con toda sua jurisdiçon ... " (1384)
"Item mando a a obra de santa Maria de Fiisterra vn morauedi, et a obra de Santa Maria de Coyro huun morauedi, et a san Martino da Agra huun morauedi, et â â obra de san Giao de Beba huun morauedi, et a obra de san Pedro d'Outes huun morauedi." (1433)

A evoluçom do topónimo dende o latím nom é compleja e máis está bem documentada nos ejemplos de cima:

FINIS TERRA(E) >
> Finisterra
> Fiîsterra (pérda do /n/ intervogálico e nasalizaçom da vogal seguinte)
> Fîsterra (reducçom do hiato nasal numha única vogal)
> Fisterra (desnasalizaçom)

________________________________

Tamém recibiu o nome de Finis Terra o extremo da Barbanza, onde hoje dizimos cabo Corrubedo:
facio kartam vendicionis de hereditate mea propria quam habeo de auolencia
et de auorum meorum in territorio Pistomarchis in loco certo
vocitato Finibus Terre sub monte Ceume prope litus maris, loco
certo in ecclesia Sancte Marie de Oluaria.
” (Tojosoutos, 1142-49)
Et est ipsa ecclesia sita in terra Pistomarchos iuxta mare de Teyra que
olim uocata est Finis Terre
.” (Tojosoutos, 1219)

________________________________

COUSAS DA VIDA

O sábado 'tivem em Vigo para assistir á HUMOR NEGHRO, o moi, moi recomendável espectáculo apresentado polo actor galego Carlos Blanco e o cantor-compositor da Guiné-Bissau Marecas Costa. Música, Humor neghro, e momentos National Geographic (soterradores galegos inclusive).


Aqui podedes consultar o seu calendário de actuaçóns: http://www.abada.es/ga/web/. Se podedes acudir, nom o deixedes passar.

9 de maio de 2008

Frións

Eis a minha primeira entrada neste o meu blogue. E pergunto-me cal debe ser o motivo. Algo simples, que poida eu fazer dende o choio; sem images, ja logo? Mmmh...
Reflexiono na toponímia do lugar ú eu me acho agora, Frións, no concelho galego de Ribeira (Riveira para o gosto local). Coido que temos aqui un topónimo de orige antroponímica. No seu dia foi, penso, *Fridonis, genitivo latino de nome germánico romanceado Fredon, que acho no CODOLGA (http://balteira.cirp.es/codolga/), em documento do Tombo do mosteiro de Celanova:

"Oliti filio de Fredon vinatario" (Celanova, 1004)

Suponho que o lugar foi fundado ou refundado entre os séculos VI e XI por um home assi chamado. Proponho a seguinte evoluçom do termo:

*(villa) *Fridonis "Vila de Fredo" >
> *Fridonis (com perda do primeiro elemento do topónimo, villa, lama, busto, casa...)
> *Fridones (o /i/ átono passa a /e/)
> *Friones (perda do /d/ entre vogais)
> *Frioês (perda do /n/ e nasalizaçom de vogal)
> *Friõs (simplificaçom do hiato numha vogal nasal)
> Frions (desnasalizaçom vocálica pròpia do ocidente galego)

Pola sua banda, o antropónimo Fredon pode ser umha forma apocopada doutro antropónimo dos encetados por fred-, do proto-germánico *friþuz "amor, amizade, paz" (cfr. o Germanistische Woerterbuecher de Gerhard Köbler.)

A seguinte é umha image do oceano Atlántico e a ilha de Sálvora tomada dende Frións. Ah, bem. As nubes tamém tenhem um certo protagonismo...